Stand van zaken Kloostergoed Theresia

20 december '21

Net voor de zomer organiseerde we twee online participatiebijeenkomsten voor Kloostergoed Theresia in Vught. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het voorlopige stedenbouwkundige plan en ook zijn hierover een aantal vragen voorgelegd. Afgelopen maanden is dit plan verder uitgewerkt en geven we jullie graag een update.

Woonprogramma

Wat betreft het woonprogramma zijn er een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Het totaal aantal woningen is verhoogd van circa 135 naar circa 140-145 woningen. Ook zijn er meer kleine woningtypen toegevoegd.

Groen en natuurinclusief bouwen

Mede op basis van de input hebben we nog meer de nadruk gelegd op groen en natuurinclusief bouwen. Vanaf de Jagerboschlaan is het voornemen om een eenrichtingsverkeer te realiseren. Op deze manier is er beperkte invloed op het groen en behouden wij zoveel mogelijk bomen. Ook gaan wij in het plan meer bomen en struiken toevoegen. En om zorgvuldig om te kunnen gaan met de aanwezige flora en fauna gaan wij een ontheffingsaanvraag indienen. Het authentieke karakter van het Kloostergoed niet alleen behouden, maar verrijken staat hoog op de agenda. Hiervoor blijven wij ook in gesprek met betrokken belangenverenigingen zoals Natuur en milieuwerkgroep Vught.

Verder gaf een groot deel van de deelnemende omwonenden aan graag een rol te willen spelen in het beheer van de openbare groen of moestuin. Welke mogelijkheden er hiervoor zijn en hoe wij dit met de toekomstige bewoners kunnen regelen wordt later nader uitgezocht. 

image alt

Deelmobiliteit

Samen met de gemeente zijn wij de mogelijkheden van deelmobiliteit ten behoeve van het groenbehoud in het plan aan het onderzoeken. De ontsluiting van auto’s werd door het merendeel als goed aangegeven. Nader onderzoek heeft ook uitgewezen dat de voorgenomen ontsluitingswijze voor gemotoriseerd verkeer tot een goede toekomstige ontsluiting van het Kloostergoed leidt. Dit nemen wij in het plan op deze manier dan ook mee.

image alt

Planning

Momenteel zijn wij nog druk bezig met de afronding van het stedenbouwkundige plan. Hierin leggen we de uitgangspunten voor het woonprogramma, verkeer, parkeren en groen/natuur vast. We verwachten begin volgend jaar hierover met de gemeente overeenstemming te bereiken, waarna we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Indien dit proces zonder problemen verloopt verwachten we vanaf de tweede helft van 2022 aan de slag te kunnen met het bouwrijp maken van de locatie. Indien alles volgens planning verloopt kunnen we eind 2022 in verkoop met de woningen. Bij een succesvolle verkoop zou medio 2023 gestart kunnen worden met de bouwwerkzaamheden

Meer informatie

Via onderstaande button vind je meer informatie over bovenstaande onderwerpen. Heb je daarna nog vragen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar [email protected]. Wij nemen dan contact op.

In het nieuwe jaar zijn we van plan om een inspiratiebijeenkomst te organiseren waarbij we over diverse thema’s in gesprek willen met belangstellenden en direct omwonenden. Meer informatie hierover volgt begin 2022.

Verslag Kloostergoed Theresia
  Terugblik participatiebijeenkomst
  Nieuwsoverzicht